FORMULIER VOOR HERROEPING

GISPEN CLASSICS & TODAY
Voor uw gehele interieur en meer.

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: Klaver Modern Wonen

Mariënhoef 5, 3851 ST Ermelo

info@gispenclassicstoday.nl

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam consumenten(en)]

  • [Adres consument(en)]

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.